کمنزیل شهربابک

هفته نامه ی کمنزیل ویژه نامه ی شهربابک،
هفته نامه ی سیاسی اجتماعی فرهنگی شهرستان شهربابک