تاریخ شهربابک
  • تاریخ شهربابک

    قدمت شهربابک بیشتر مورخین بنای شهربابک را به بابک پدر اردشیر ساسانی نسبت می دهند . ولی اینکه از قبل نیز ا ...

    قدمت شهربابک بیشتر مورخین بنای شهربابک را به بابک پدر اردشیر ساسانی نسبت می دهند . ولی اینکه از قبل نیز ابادی در این ملک بوده یا نه اطلاع دقیقی در دست نیست . احمدعلی وزیری صاحب تاریخ کرمان می نویسد: ( ...

    بیشتر بخوانید