منطقه ی دهج با جاذبه های کم نظیر مستعد برای پارک ملی

منطقه ی دهج با جاذبه های کم نظیر مستعد برای پارک ملی

گردآورنده: میلاد عزیزی

عکس ها: حمزه مؤمنی

موقعیت جغرافیایی دهج:

N این منطقه از N تا 3027 E عرض شمالی و 3059 تا 5436 طول شرقی از نصف النهارگرینویچ قرار گرفته استت. E5444 کیلومتتری رتر 75 کیلومتری مرکز استان، 202این منطقه در کیلومتری شمال رر شهرستان 52شهرستان انار و همچنین در شهر بابک واقع شده است. هکتار است.057590وسعت منطقه دامنه تغییرات ارتفاع از سطح دریا متر متربتوب بته کتوه ایتو و حتداقت 0440حداکثر ارتفاع متر در حوالی کفه گورخری می باشد.0900ارتفاع نوع اقلیم بطور کلی از لحاظ اقلیمی دارای تابستانهای معتدل و خشتک و زمستانهای نسبتاً سرد و خشک می باشد. میانگین درجه حترارت 07 درجه سانتی گراد، حداکثر مطلق درجه حرارت 7104سالانه درجه سانتی گراد در ماههای تیر و مرداد و همچتنتیتن حتداقت
– درجه سانتی گراد در ماههای اذر و دی به وقتوع 01مطلق دما میلیتمتتتر گتزارش شتده 007می پیوندد. میزان بارندگی سالانه مورد در طتول 255است. جهت باد رالب جنو بوده که برابر سال ثبت شده و جهت باد بعدی که بیشتریتن وزش را داشتتته متورد ثتبتت شتده 277جهت رر می باشد که در طول سال است. وضعیت طبیعی( شرح اجماالای سایاماای منطقه): منطقه پیشنهادی دهج با دارا بودن سیمای کوهستانی در بتشت های مرکز و جنو و همچنین دشت های وسیع در بش شمالی از چشم اندازهای منحصر به فردی بترختوردار متی بتاشتد. در خصوص زمین شناسی منطقه لازم بته ذکتر استت کته عتمتده رسوبات منطقه دهج مربوب به دوران سنوزوئیک می باشتد کته شام زیر دوره های پلیوسن تا پلیوستوسن می باشد. این منطتقته از لحاظ سنگ شناسی شام کنگلومرا، گرانیت سیتلتتتستتتونتی، گرانودیوریت و رسوبات ولکانیکی مانند داسیت و آندزیت متی باشد. بقیه رسوبات مربوب به دوره ائوسن تا میوستن استت کته
شام نهشته های مس پورفیری، لاوای آندزیتی و آگلومرا است. درصد بوده کته شتامت دشتت هتایتی 04 تا 0شیب رالب بین همچون کفه گورخری، کفه کازه کرکشته، کفه ت گربه، کفته کازه براق، کفه خیار سونی، کفه رازی، کفه کازه سیاه و کتفته 05آباده می باشد. در بش مرکزی و جنوبی شیتب بتیت از درصد به ثبت رسیده است. جهت شیب رالب منطقه شمال شرق تا شمال رر بوده و در قسمت های جنوبی عمدتاً جنو شترق تا جنو رر می باشد. حایاات – منابع بیولوژیکی( پوشش گیاهی وحش): الف) تیپ گیاهی: بر اساس مطالعات صورت پذیرفته در بش کوچکی از منطتقته پیشنهادی مذکور ( با تاکید بر نواحی مرکتزی هتمتچتون کتوه ایو ) از جمله تیپ های گیاهی شناسایی شده در متنتطتقته متی توان به چنزوک- قیچ، درمنه- گون،،کلاه قاضی، ارژن اشتاره داشت. ) درصد پوش گیاهی:
درصد تراکم تاج پوش 17بر اساس نقشه پوش گیاهی منطقه درصتد اراضتی 7 درصد، 70گیاهی یکساله و چند ساله بی از 7منطقه دارای تراکم تاج پوش گیاهی یکساله و چند ساله بین درصد هم تراکم تاج پوش گیاهی مترتتعتی و 7 درصد، 27تا درصد دارای زراعت آبی و دیم و 7بیرون زدگی های سنگی و بارات می باشد( توضیح آنکه در نقشه های موجود بش شمتال رر فاقد اطلاعات بوده که نتیجه بررسی های صحرایی تکمی کننده اطلاعات فوق الذکر می باشد). ج) گونه های گیاهی منطقه: از مهمترین گونه های گیاهی منطقه دهج می تتوان چتنتزوک( Artemesia ، درمنه ( Scariola piplocephalla) ، ارژن( Amygdalus eburnea)، قتتوستتک( sieberii) ، درمتنته کتوهتی ( Amygdalus elacagnigolia) Zygophyllum ، قتتتیتتتچ( Artemisia aucheri) (Acantholimon ، کلاه قاضی eurypterum) اشاره داشتfestucaeum)
گونه های جانوری منطقه گونته 22براساس بررسی های صورت پذیرفته در منطقه حضور راس)، 400 راس) ، قوچ و می ( 100پستاندار از جمله ک و بز( راس)می باشد.70گراز ( قتلاده) و 02راس)، گتر(( 00همچنین در این منطقه آهتو( راسی از این گونه در حتوزه 20گورخر تا سه دهه قب جمعیت شمالی منطقه دیده می شد. گونه پرنده از جمله هتوبتره، زاب بتور، 12گفتنی است بی از شاهین، بحری، عقا شاهی و سنقر سفید در منطتقته بته ثتبتت رسیده است. قتطتعته، 9000شایان ذکر است جمعیت کبک منطقه در حتدود قطعه می 07 قطعه( عمدتاً زمستان گذران) و زاب بور تا 50هوبره رسد. بزمجه بیابانی و مار شاخدار نیز از جتملته ختزنتدگتان متنتطتقته محسو می گردند. به نظر می رسد منطقه ایو با پوش گیاهی ، اقلیم ، گونه هتای جانوری خاص مستعد برای پارک ملی می باشد.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *